Ozothamnus cupressoides

Kerosene Bush

Synonym: Ozothamnus sp. 1