Chlidonias hybrida

Whiskered Tern

Synonym: Chlidonias hybridus