Trapezites symmomus symmomus

Splendid Ochre / Symmomus Skipper