Lichenaula choriodes

Synonym: Lichenaula melanosema