Neosparassus macilentus

Slender Huntsman

Synonym: Heteropoda macilenta