Strepsicrates macropetana

Synonym: Strepsiceros macropetana