Porrostoma rhipidium

Synonym: Porrostoma (Porrostoma) rhipidium