Enchylaena tomentosa var. tomentosa

Ruby Saltbush
22 items