Enchylaena tomentosa var. tomentosa

Ruby Saltbush
20 items